Herroepingsrecht

Annuleringsbeleid

Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.

Herroepingsrecht

Je hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (beverage dispense systems GmbH, Kopernikusstrasse 4, 50126 Bergheim, Duitsland, verkauf@getraenkezapfanlagen.net, telefoon: 02271/989630-0) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als je dit contract herroept, moeten we alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van je herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval worden je kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden, als dat eerder is.

Je moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terugsturen of overhandigen. Aan de termijn is voldaan als je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. Voor goederen die wegens hun aard niet normaal per post kunnen worden teruggezonden, bedragen deze kosten 99 EUR. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

    Het herroepingsrecht geldt niet voor de volgende overeenkomsten:
  • Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.
  • Overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien het zegel ervan na de levering is verwijderd.
Modelformulier voor herroeping

(Als u de overeenkomst wilt annuleren, dient u dit formulier in te vullen en terug te sturen)

- Aan beverage dispense systems GmbH, Kopernikusstrasse 4 , 50126 Bergheim, verkauf@getraenkezapfanlagen.net, Duitsland

- Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen in geval van papieren communicatie)

- Datum(s)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Bijzondere instructies

 

Als je deze overeenkomst financiert door middel van een lening en deze later herroept, ben je ook niet meer gebonden aan de leningsovereenkomst, mits beide overeenkomsten een economische eenheid vormen. Dit moet met name worden aangenomen als wij tegelijkertijd uw kredietgever zijn of als uw kredietgever gebruik maakt van onze medewerking met betrekking tot de financiering. Indien de lening reeds aan ons toekomt wanneer de herroeping van kracht wordt, treedt uw geldgever in onze rechten en verplichtingen uit de gefinancierde overeenkomst ten opzichte van u met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of teruggave. Dit laatste geldt niet als het onderwerp van dit contract de aankoop van financiële instrumenten is (bijv. effecten, deviezen of derivaten). Wil je een contractuele verplichting zoveel mogelijk vermijden, maak dan gebruik van je herroepingsrecht en herroep ook de leningsovereenkomst als je daarvoor ook een herroepingsrecht hebt.


Annuleringsbeleid gemaakt met de Trusted Shops legal text editor in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.